การเปลี่ยนแปลงการปกครอง


1. ในสมัยรัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้คืนเขตการปกครองในหัวเมืองภาคใต้ให้ใครปกครองตามเดิม


เสนาบดี


สมุหนายก


สมุหกลาโหม


ข้อ1และ22. พระคลังดูแลส่วนใด

ภูเขา

ชายทะเล

เกาะหมาก

ท้องนา


3. สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูปการปกครองและปฏิรูปอะไรด้วย

ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม

ปฏิรุปศาสนา

ถูกทั้ง2ข้อ

ผิดทั้ง2ข้อ


4. มูลเหตุสำคัญที่ผลักดันให้มีการปฏิรูปการปกครอง คือข้อใด

ประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้น

การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารเริ่มมีความทันสมัยมากขึ้น

การปกครองแบบเดิมจะมีผลทำให้ประเทศชาติขาดเอกภาพในการปกครอง

ถูกทุกข้อ


5. หากไม่ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินย่อมจะเกิดอะไรขึ้น

จะเป็นอันตรายต่อเอกราชของชาติ

วัฒนธรรมของตะวันตกจะแพร่เข้ามา

ล้มเจ้า

คนไทยแตกแยก


6. ในรัชกาลที่5มี"การปฏิรูปการปกครอง" แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ตอนต้นรัชกาล และตอนปลายรัชกาล

ตอนกลางและตอนปลาย

ตอนต้นกับตอนกลาง

ข้อ2,3ถูก


7. การปรับปรุงการปกครองประเทศในตอนต้นรัชกาล มีอะไรบ้าง

การขยายอำนาจของส่วนกลาง

การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารเริ่มมีความทันสมัยมากขึ้น

การปกครองแบบเดิมจะมีผลทำให้ประเทศชาติขาดเอกภาพในการปกครอง

ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน


8. การปฏิรูปการปกครองในช่วงหลัง
ส่วนกลางมีการจัดแบ่งหน่วยงานการปกครองออกเป็นกี่กรม

11

13

12

15


9. มีการเปลี่ยนกรมเป็นกระทรวงเมื่อใด

สมัยรัตนโกสินทร์

การปรับปรุงการปกครองประเทศในตอนต้นรัชกาล

ตอนต้น

ตอนปลาย


10. มีการยกเลิกการจัดเมืองเป็นชั้นเอก โท ตรี จัตวา เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบใด

เทศาภิบาล

ยุทนาภิบาล

สุขาภิบาล

-
คะแนนที่ได้ =

คำตอบที่ถูกต้อง